Thành phố Hải Phòng

T4: 33°C
T5: 30°C
T6: 29°C
T7: 29°C
CN: 29°C
T2: 30°C
T3: 33°C

Linh Từ Tràng Kênh – Đền thờ Đức Thánh Trần